iconostasiabside_1La preghiera per i defunti è praticata in modo particolare tra i cristiani di rito greco. La forma più comune è quella del «trisaghion».
Di fronte all’iconostasi si pone un piatto di «còllivi», frumento cotto condito con ingredienti vari. I «còllivi» vogliono essere un simbolo della resurrezione. Come il chicco di grano non muore ma coperto dalla terra nasce a nuova vita e produce frutti nuovi, così la vita dell’uomo non termina con la morte.
.

 

Con le anime dei giusti, morti,
o Salvatore, concedi il riposo
all’anima del tuo servo, introducendola
nella vita beata
presso di Te, o amico degli uomini.
Concedi, o Signore, il riposo
all’anima del tuo servo nella
tua beata sede, dove tutti i tuoi
Santi riposano, poiché Tu solo
sei immortale.
Gloria... Tu sei il Dio nostro
che discendesti all’Ade e liberasti
dalle pene i prigionieri, Tu
stesso, o Salvatore, concedi il
riposo anche all’anima del tuo
servo.
Ed ora... Tu sola pura e immacolata
Vergine, che per virtù
dello Spirito Santo concepisti
Dio, intercedi per la salvezza
del tuo servo.
Diac.: Abbi pietà di noi, o
Dio, secondo la tua grande misericordia;
noi ti preghiamo,
esaudiscici ed abbi pietà.
Coro: Signore, pietà. (3 volte)
Diac.: Ancora preghiamo
per il riposo e il perdono dell’anima
del defunto servo di
Dio e perché gli venga rimesso
ogni peccato volontario e involontario.
Coro: Signore, pietà. (3 volte)
Diac.: Che il Signore Dio
collochi la sua anima dove riposano
i giusti.
La misericordia di Dio, il regno
dei cieli e il perdono dei
peccati per lui chiediamo a Cristo
Re immortale e Dio nostro.
Coro: Concedi, o Signore.
Diac.: Preghiamo il Signore.
Coro: Signore, pietà.
 Metà pnevmàton dhikèon
teteliomènon, tin psichìn tu
dhùlu su, Sòter, anàpafson,
filàtton aftìn is tin makarìan
zoìn tin parà su, filànthrope.
Is tin katàpafsìn su, Kìrie,
òpu pàndes i àghiì su anapàvonde,
anàpafson ke tin
psichìn tu dhùlu su, òti mònos
ipàrchis athànatos.
Dhòxa... Si ì o Theòs imòn
o katavàs is Àdhin ke tas
odhìnas lìsas ton pepedhimènon,
aftòs ke tin psichìn tu
dhùlu su, Sòter, anàpafson.
Ke nin... I mòni aghnì ke
àchrandos Parthènos, i
Theòn aspòros kiìsasa, prèsveve
tu sothìne tin psichìn
tu dhùlu su.
Diac.: Elèison imàs, o Theòs,
katà to mèga èlèos su, dheòmethà
su, epàkuson ke elèison.
Coro: Kìrie, elèison. (3 volte)
Diac.: Eti dheòmetha ipèr
anapàfseos ke sinchorìseos
tis psichìs tu kekimimènu
dhùlu tu Theù ke ipèr tu sinchorithìne
aftò pan plimmèlima
ekusiòn te ke akùsion.
Coro: Kìrie, elèison. (3 volte)
Diac.: Opos Kìrios o Theòs
tàxi tin psichìn aftù èntha i
dhìkei anapàvonde. Ta elèi tu
Theù, tin vasilìan ton uranòn
ke àfesin ton aftù amartiòn
parà Christò to athanàto Vasilì
ke Theò imòn etisòmetha.
Coro: Paràschu, Kìrie.
Diac.: Tu Kirìu dheithòmen.
Coro: Kìrie, elèison.
Bashkë me shpirtrat e të
drejtëvet të mbaruar shpirtin e
shërbëtorit tënd prëje, o Shpëtimtar,
dhe ruaje te jeta e lumtur
ç’është pranë teje, o njeridashës.
Tek prëhja jote ku shejtrat
e tu gjithë prëhen, prëje, o
Zot, dhe shpirtin e shërbëtorit
tënd se vetëm Ti je i pavdekshëm.
Lavdi... Ti je Perëndia ynë
çë zbrite tek Adhi dhe çë zgjidhe
dhëmbjet e të lìdhurvet,
Ti pra, o Shpëtimtar, prëje
dhe shpirtin e shërbëtorit
tënd.
Nani... Ti e vetmja Virgjëreshë
e dëlirë dhe e paftesë, çë linde
pa burrë Perëndinë, ndërmjetò
të shpëtohet shpirti i shërbëtorit
tënd.
Diac.: Kijna lipisí, o Perëndì,
pas lipisisë sate të madhe, të
lutemi, gjegjna e kijna lipisì.
Coro: Lipisi, o Zot. (3 volte)
Diac.: Lutemi edhe për
prëhjen e shpirtit të shërbëtorit
të vdekur të Perëndisë N.
edhe çë t’i ndjehet atij çdo
mëkat i dashur dhe i padashur.
Coro: Lipisí, o Zot. (3 volte)
Diac.: Se Zoti Perëndí t’e vërë
shpirtin e tij atje ku prëhen të
drejtët. Lipisitë e Perëndisë,
rregjërinë e qielvet dhe ndjesën
e mëkateveta të tij, prej Krishtit
Rregjit të pavdekshëm dhe Perëndisë
tonë, le të lypim.
Coro: Falna, o Zot.
Diac.: Le t’i lutemi Zotit.
Coro: Lipisì, o Zot.

 

 Sac.: Dio degli spiriti e di ogni carne, che, calpestata la morte,
hai sopraffatto il demonio ed hai largito la vita al mondo, Tu, o
Signore, concedi il riposo anche all’anima del defunto tuo servo e
ponila nel luogo della luce, della letizia, del refrigerio, dove non è
dolore né affanno né gemito.
Condona a lui ogni peccato commesso in parole, in opere, in
pensiero, quale Dio clemente ed amico degli uomini; poiché non
vi è uomo che vive e non pecchi. Tu solo, infatti, o Signore, sei senza peccato; la tua giustizia in eterno e la tua parola è verità.
Poiché tu sei la resurrezione, la vita, e il riposo del defunto tuo
servo, o Cristo Dio nostro, e a te rendiamo gloria, assieme all’eterno
tuo Padre, e al santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro: Amìn.
Sac.: O Perëndì i shpirtravet dhe i çdo kurmi, çë shkele vdekjen
dhe dërmove djallin, dhe i dhurove jetë botës, Tj, o Zot, prëje dhe
shpirtin e shërbëtorit tënd të vdekur në vend të dritshëm, në vend të
blertë, në vend ftohtësije, nga iku dhëmbja, hjidhia e sherëtimi. Ndëleji,
si Perëndí i mirë e njeridashës, çdo mëkat të bërë me fjalë, me
punë a me mendje, se s’ është njerí çë të rronjë e të mos të bjerë ndë
mëkat; se vetëm ti je pa mëkat; drejtësia jote është drejtësì e përjetshme
dhe fjala jote e vërtetë.
Se Ti je ngjallja, jeta dhe prëhja e shërbëtorit tënd të vdekur, o
Krisht Perëndia ynë, dhe Tyj të drejtojmë lavdinë bashkë me Atin
tënd të pafillím dhe Shpirtin tënd të tërëshejtë, të mirë dhe jetëbërës,
naní e përherë e në jetët e jetëvet.
Coro: Amìn.

 

 Sac.: Dhòxa si, Christè o
Theòs, i elpìs imòn, dhòxa
si.
Coro: Dhòxa Patrì ke liò ke
Aghìo Pnèvmati, ke nin ke aì
ke is tus eònas ton eònon.
Amìn. Kìrie, elèison. (3 volte)
Dhèspota àghie, evlòghison.
Sac.: O ke nekròn ke zòndon
tin exusìan èchon, os
athànatos Vasilèfs ke anastàs
ek nekròn, Christòs o alithinòs
Theòs imòn, tes presvìes
tis panachràndu aghìas aftù
Mitròs, ton aghìon endhòxon
ke paneffìmon Apostòlon, ton
osìon ke theofòron Patèron
imòn, ton aghìon ke endhòxon
Propatòron, Avraàm,
Isaàk, ke lakòv, tu aghìu ke
dhikèu tetraimèru, fìlu tu Christù
Lazàru, ke pàndon ton
aghìon, ke tin psichìn tu ex
imòn metastàndos dhùlu aftù
en skinès dhikèon tàxe,
en kòlpis Avraàm anapàfse,
ke metà dhikèon sinarithmìse,
ke imàs eleìse os agathòs
ke filànthropos.
Coro: Amìn.
Sac.: Eonìa su i mnìmi,
axiomakàriste ke aìmniste
adhelfè imòn. (3 volte)
Coro: Amìn.
Sac.: Dhi’ efchòn ton
aghìon Patèron imòn, Kìrie
lisù Christè o Theòs imòn,
elèison ke sòson imàs.
Coro: Amìn.
Sac.: Gloria a te, o Cristo
Dio, speranza nostra, gloria a
te.
Coro: Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo; ora e
sempre e nei secoli dei secoli.
Amìn. Signore, pietà. (3 volte)
Benedici, o signore santo.
Sac.: Colui che ha potere
sui morti e sui vivi, come Re
immortale e risorto dai morti,
Cristo vero Dio nostro, per
l’intercessione della sua santa
e immacolata Madre, dei
gloriosi e santi Apostoli, dei
santi gloriosi e vittoriosi Martiri,
dei nostri santi Padri Teofori,
dei santi e gloriosi Patriarchi
Abramo, Isacco e Giacobbe,
del santo e giusto Lazzaro,
amico di Cristo e da Lui
resuscitato al quarto giorno, e
di tutti i Santi, ponga anche
l’anima del suo servo, che si
e separato da noi, nelle dimore
 dei giusti, le conceda il riposo
nel seno di Abramo, l’annoveri
tra i santi ed abbia pietà di noi,
poiché è buono e amico degli
uomini.
Coro: Amìn.
Sac.: Eterna la tua memoria,
fratello nostro indimenticabile
e degno della beatitudine. (3
volte)
Coro: Amìn.
Sac.: Per le preghiere dei
nostri santi Padri, Signore Gesù
Cristo Dio nostro, abbi pietà di
noi e salvaci.
Coro: Amìn.
Sac.: Lavdi Tyj, o Krisht Perëndia
ynë, o shpresa jonë, lavdí
Tyj.
Coro: Lavdí Atit e Birit edhe
Shpirtit të Shejtë, naní e përherë
e në jetët e jetëvet. Amìn. Lipisí,
o Zot. (3 volte) Bekò, o Zot
i shejtë.
Sac.: Ai çë ka fuqí mbi të
vdekurit edhe mbi të gjallët, si
Rregj i pavdekshëm dhe çë u
ngjall nga të vdekurit, Krishti
Perëndia ynë i vërtetë, më nërmjetimet
e Mëmës së tij të shejtë
e të dëlirë, të Apostujvet të
shejtë, të lavdëruar dhe të
dëgjuar, të Etërvet tanë të shejtë
dhe hyjprurës, të Patriarkëvet
tanë të shejtë dhe të lavdëruar
Avramit, Isakut dhe Jakovit, të
shejtit e të drejtit të katërditshmit
Lazar, mikut të Krishtit, dhe
të gjithë shejtravet, vëftë dhe
shpirtin e shërbëtorit të tij, çë u
largua prej nesh, ndër tendat
e të drejtëvet, e prëftë ndë gji të
Avramit, e numëroftë bashkë me
të drejtët edhe neve na pastë lipisí
si Perëndí i mirë dhe çë do
mirë njerëzit.
Coro: Amìn.
Sac.: I përjetshëm qoftë kujtimi
yt, o i lumturi dhe i përkujtuari
vëllau ynë. (3 volte)
Coro: Amìn.
Sac.: Me uratat e Etërvet tanë
të shejtë, o Zoti Jisu Krisht Perëndia
ynë, kijna lipisí dhe
shpëtona.
Coro: Amìn.Mentre il coro canta per tre volte questo saluto, il sacerdote distribuisce ai presenti i «còllivi», in memoria di colui che ci ha preceduto
nella morte nella speranza della resurrezione.

Ka sënduqi...

Multimedia

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7408
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11299
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 24068
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 11035
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...