thumbnail Su iniziativa dell'Università di Napoli "L'Orientale", il 30 e 31 ottobre si terrà un Convegno Internazionale sul tema "L'Atlante Dialettologico della Lingua Albanese". Il primo giorno i lavori si svolgeranno presso il Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale (Via Duomo 219), mentre il secondo giorno presso la Sala Consiliare del Comune albanofono di Greci, in Provincia di Avellino.
.
Il Convegno ha luogo in occasione della pubblicazione dei due volumi che compongono l'Atlante Dialettologico della Lingua Albanese ed è organizzato dall'Università di Napoli "L'orientale" in collaborazione col Comune di Greci e con la Regione Campania.
Vi prenderanno parte glottologi e albanologi italiani e albanesi provenienti da Tirana, da Prishtina (Kosova), da Monaco di Baviera e da Parigi.
Il Convegno intende, in primo luogo, riflettere sull'importanza di quest'opera di geografia linguistica, per il suo valore scientifico intrinseco, frutto di una ricerca che ha sondato tutte le varianti linguistiche distribuite sul territorio albanofono; in secondo luogo intende riflettere sulle ricadute che la stessa opera può avere sia  per sviluppare ulteriori ricerche, e sia per applicare i risultati in ambito didattico, per la promozione della cultura linguistica.
In questa prospettiva, gli effetti positivi si possono riscontrare anche nella diaspora albanese, presente da più di cinque secoli in Italia.
L'estensione territoriale, oggetto della ricerca dell'Atlante, comprende l'area oltreadriatica che interessa l'Albania, la Kosova, parte della Macedonia e del Montenegro; e inoltre le zone della diaspora albanese in Italia, in Croazia e in Grecia.
Il quadro dei fenomeni linguistici che si ricava è molto ampio e riguarda la fonetica, la morfologia, la sintassi (I Volume) e il lessico (II Volume) e si sviluppa su cartine geografiche in policromia per facilitare la lettura dei simboli che rappresentano le varietà dei fenomeni linguistici.
La presenza in Italia di una consistente minoranza linguistica storica albanese, e nello specifico la presenza della comunità albanofona di Greci (AV), l'unica sul territorio campano, con proprie specificità, trova un solido punto di riferimento nell'Atlante anche in applicazione della Legge nazionale di tutela 482 del 1999 e della Legge regionale della Campania 14/2002, in direzione dello studio e dell'insegnamento della lingua materna albanese.

***

La pubblicazione dell'Atlante Dialettologico della Lingua Albanese è il frutto di una intensa collaborazione tra più enti: CNR, Università di Napoli L'Orientale, Regione Campania, Comune di Greci. A livello internazionale è un esempio di una fattiva collaborazione tra Italia e Albania per raggiungere risultati altrimenti insperati. Gli accordi di collaborazione e scambi accademici tra l'Orientale e l'Istituto di Linguistica e Letteratura di Tirana sono alla base dell'operazione di stampa di quest'opera di grande valore scientifico e culturale, ma anche di grande impegno finanziario, tenute presenti la voluminosità dell'opera e le elevate esigenze tecniche di stampa in policromia che un Atlante richiede.
In tempi di ristrettezze economiche la collaborazione tra più enti si rende indispensabile e rimane l'unica strada per realizzare progetti ambiziosi e di ampio respiro.
Nel caso specifico, poi, la collaborazione della regione Campania e del Comune di Greci è di grande rilievo, perché con quest'opera permette di portare nuova luce anche allo studio della lingua parlata a Greci, con strumenti adatti a una didattica funzionale.

***

L'incontro a Greci assume particolare significato, anche perché vede l'incontro di studiosi d'Albania e della Kosova con parlanti l'idioma albanese del XV secolo nella sua evoluzione storica. Il convegno si concluderà con un recital di canti albanesi eseguiti da un noto cantautore, Pino Cacozza, appartenente appunto alla diaspora albanese. 
 
                        Njoftim për shtyp 

Lënda: Kuvend me temë "Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe" (Napoli, 30 tetor 2008 - Greçi (Avelino), 31 tetor 2008)  

Me nismën e Universitetit të Napolit "L'Orientale", më 30 e 31 tetor do të mbahet një Kuvend Ndërkombëtar me temë "Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe".
Punimet e ditës së parë do të zhvillohen pranë Departamentit të Studimeve të Europës Lindore (Rruga Duomo, 219), ndërsa punimet e ditës së dytë në sallën e Këshillit Bashkiak të Komunës shqipfolëse të Greçit, në krahinën e Avelinos.
Kuvendi zhvillohet me rastin e botimit të dy vëllimeve që përbëjnë "Atlasin Dialektologjik të Gjuhës Shqipe" dhe organizohet nga Universiteti i Napolit "L'Orientale" në bashkëpunim me Bashkinë e Greçit dhe Regjonin e Kampanias. Do të marrin pjesë glotologë dhe albanologë italianë e shqiptarë të ardhur nga Tirana, nga Prishtina, nga Mynihu dhe nga Parisi.
Kuvendi synon, në rradhë të parë, të nxjerrë në pah rëndësinë e kësaj vepre të gjeografisë gjuhësore,  vlerën shkencore që ajo përmban, fryt i një kërkimi e anketimi të të gjitha varianteve gjuhësore të përhapura në territoret shqipfolëse; në radhë të dytë të vërë theksin mbi ndikimet që kjo vepër mund të ketë si në zhvillimin e mëtejshëm të kërkimit shkencor, ashtu edhe në zbatimin e përfundimeve të arritura në lëmin didaktik për promovimin e kulturës gjuhësore. Edhe vetë diaspora shqiptare, e pranishme prej më se pesë shekujsh në Itali, do t'i ndjejë në të ardhmen efektet pozitive që përftohen nga ky botim.
Shtrirja territoriale, objekt i kërkimit të Atlasit përfshin Shqipërinë, Kosovën, pjesë të Maqedonisë e të Malit të Zi, si edhe zonat e diasporës shqiptare në Itali, Kroaci e Greqi. Tablloja e fenomeneve gjuhësore që përftohet është shumë e gjerë dhe lidhet me fonetikën, morfologjinë, sintaksën (vëllimi I) dhe leksikun (vëllimi II); në të njëjtën kohë përfundimet janë të pasqyruara në harta gjeografike shumëngjyrëshe për të lehtësuar leximin e simboleve që përfaqësojnë varietetet e fenomeneve gjuhësore.
Prania e konsiderueshme e një pakice gjuhësore historike shqiptare në Itali, e në rastin konkret prania e komunitetit shqipfolës të Greçit (AV), i vetmi në territorin e Kampanias,  për shkak të veçantive të tij, gjen te ky Atlas një pikë referimi të rëndësishme, edhe falë zbatimit të Ligjit kombëtar 482/1999 lidhur me mbrojtjen e pakicave gjuhësore si edhe të Ligjit krahinor të Kampanias 14/2002, lidhur me studimin e mësimdhënien e gjuhës amtare shqipe.

***

Botimi i Atlasit Dialektologjik të Gjuhës Shqipe është frut i një bashkëpunimi energjik ndërmjet shumë institucioneve: Qëndra Kombëtare e Kërkimit (Romë), Universiteti i Napolit "L'Orientale", Rrethi i Kampanias, Bashkia e Greçit. Në shkallë ndërkombëtare është një shembull i një bashkëpunimi frytdhënës ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë për të arritur objektiva të vështira për t'u realizuar. Marrëveshjet e bashkëpunimit e të shkëmbimeve akademike ndërmjet Universitetit "L'Orientale" dhe Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë të Tiranës janë në themel të nismës për botimin e kësaj vepre me vlerë të madhe shkencore e kulturore, por edhe të një angazhimi financiar të madh, po të shohim volumin e konsiderueshëm të veprës dhe kërkesat e larta teknike të realizimit të botimit me ngjyra, ashtu siç e kërkon një Atlas. 

Në momente vështirësish financiare bashkëpunimi ndërmjet institucionesh bëhet i domosdoshëm dhe mbetet e vetmja rrugë për të realizuar projekte ambicioze e madhore.

Në rastin konkret, për më tepër, bashkëpunimi i Regjonit të Kampanias dhe i Komunës së Greçit mvesh një rëndësi të veçantë, sepse kjo vepër hedh dritë të re edhe mbi studimet e të folmes së Greçit, dhe ofron mjetet e duhura për një didaktikë funksionale.

***

Takimi në Greci merr një kuptim të veçantë, sepse bën të mundur njohjen e studiuesve shqiptarë dhe kosovarë me folës të shqipes së vjetër të shek. XV dhe evolucionin që ka pësuar ajo në rrjedhë të kohës. Kuvendi do të mbyllë punimet me një recital këngësh arbëreshe të kënduara nga një kantautor i njohur, Pino Kakoca, edhe ai përfaqësues i diasporës shqiptare. 

Ka sënduqi...

Calendario arbëresh

Aprile 2024
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Prossimi eventi

Nessun evento

Multimedia

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7333
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11194
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 23715
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 10948
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...