2° Festival dei piccoli cantori arbëreshë

Scritto da Sandra Smilari e Maddalena Brunetti il . In Plataci - Pllatani

 La manifestazione, nata l’anno scorso nell’intento di valorizzare la creatività delle ragazze e dei ragazzi arbëreshë attraverso la musica e il canto nella lingua madre, ha centrato il suo scopo ottenendo un notevole successo.

 Manifestimi, që ka lindur në vitin e kaluar me qëllim rritjen e vlerës së krijimtarisë së vajzave dhe djemve arbëreshë nëpërmjet muzikës dhe këngëvet në gjuhën amtare, centroi qëllimin e tij duke arritur në një sukses të madh.

.

Articoli suggeriti